مرحوم دکتر امیر حسین فردوسبه سال 1307 خورشيدي در اصفهان زاده شد. هنوز كودكي شيرخواره بود كه با خانواده به تهران آمد. پس از گذراندن دورة ابتدايي وارد دبيرستان پيرنيا شد و پس از طي مراحل دبيرستان؛ در رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران پذيرفته شد. درسال 1335 براي ادامه تحصيل به امريكا رفت و در دانشگاه تگزاس به امر تحص ل پرداخت. همسر ا شان خانم دکتر عادله كاظمي متولد 1312 مشهد هم زمان با دكتر فردوس، به تحصيل پرداخت کی و تز دكتراي خود را در زمينة فدائيان اسلام در ايران نوشت. با اين كه دانشگاه اينديانا، دانش آموخته هاي خود را استخدام نمي كرد، اما به دليل رجحان دانش دكتر فردوس؛ به استخدام دانشگاه ايندياناي جنوب شرقي در آمد و همسر وي دكترعادله كاظمي نيز به تدريس در دانشگاه لوي ويل پرداخت. استاد دكتر اميرحسين فردوس داراي ارتباطي نكو كارانه با دانشجويان است. همّ خود را صرف ارتقاي علمي دانشجويان خود مي كند. استاد انگيزة خود را بر گرفته از سنت مقدسي مي داند كه بازنشستگان دانشگاهي، كمك به دانشجويان را وظيفه اخلاقي و عملي خود مي دانند. وي نيز پس از بازنشستگي بدين سنت مقدس پايبند می باشد. اين انسان فهيم و فرهيخته و همسر گرانقدر شان خانم دكتر عادله كاظمي فرد؛ بموجب صلحنامه شماره 67971 مورخ 25 / 5/ 1392 تنظيمي در دفترخانه 96 تهران. منافع يك دستگاه آپارتمان به مساحت 145/70 مترمربع به پلاك ثبتي 42440 فرعي از 2395 اصلي واقع در بخش 10 تهران را كه متعلق به همسر محترمه شان بوده است؛ همراه با طلا وجواهرات و وجوه ارزي وريالي و … تحت شرايط مندرج در صلحنامه را براي كمك به پيشبرد اهداف علمي؛ اموزشي دانشگاه و اعطاي بورس به دانشجويان رشته هاي مورد نظر؛ به دانشگاه تهران صلح نموده است تا در راستاي نيات خير خواهانه ايشان صرف گردد. نيات خيرخواهانه و خدا پسندانه آقاي دكتر سيد ام رحسين فرودس و خانم دكتر عادله كاظمي فرد كه با عشق وايمان به حمايت از دانشجويان دورة دكتري در پاره اي از رشته هاي علوم وضع گرديده است مستدام باد.
©هر گونه کپی برداری از محتوا با ذکر منبع مجاز است.

طراحی، توسعه و پشتیبانی توسط بهبود سیستم.