آلبوم چند رسانه ای بنیاد حامیان دانشگاه تهران

هفتمین جشنواره تجلیل از خیرین و واقفین دانشگاه تهران

جلسه مجمع عمومی و هیأت أمنای بنیاد حامیان دانشگاه تهران

ضیافت افطار خیرین و واقفین دانشگاه تهران