loading
 • اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشگاه تهران
 • ارائه مشاوره و بسترسازي جهت تسهيل در امر سرمايه گذاري بهينه ی خيّرين محترم در دانشگاه تهران
 • شناسایي، تقدير و حمايت همه جانبه از خيّرين، واقفین و حامیان دانشگاه تهران
 • نظارت بر حُسن انجام نظرات و اهداف قانونی و شرعی خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن
 • برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه تهران
 • نظارت و پیگیری تخصیص حمایتی وزارت علوم و سایر دستگاههای اجرایی از پروژه‌های خیّرساز که اعتبارات آنرا خیّر یا خیّرین پرداخت کرده باشند.
 • حمایت از دانشجویان نیازمند دانشگاه از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا از سایر طرق قانونی
 • معرفی رویه های مناسب جهت حمایت از دانشجویان نیازمند به خیرین و پشتیبانی از طرح های حمایتی خیرین در این زمینه
 • معرفی رویه های مناسب جهت حمایت خیرین از دانشجویان برتر و مستعد و طرح های علمی و پژوهشی، کارآفرینی آنها و پشتیبانی از طرحهای حمایتی و پیشنهادی خیرین در این زمینه
 • حمایت از فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، کارآفرینی و ورزشی دانشجویان و اساتید دانشگاه و کمک به تجهیز آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه
 • حمایت معنوی و مادی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان کارآفرین و دانش آموختگان جوان دانشگاه تهران برای تأسیس شرکت‌های دانش بنیان
 • اقدام و انجام هرگونه فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده و در راستای تأمین اهداف بنیاد همخوانی و سنخیت (مانند ایجاد موسسات و یا شرکتهای تابعه و یا دوایر زیر مجموعه و …) داشته باشد.