loading

حمایت از ایده های کارآفرینانه نوع دیگر بورسیه بنیاد است که پس از تأیید پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و معرفی به بنیاد از ایده های کارآفرینانه دانشجویان حمایت خواهد شد.