loading
خاندان فرمانفرماییان به عبدالحسین میرزا، شاهزاده قاجار، منصوب است که متولد حدود سال های دهه چهارم ۱۲۰۰ هست. وی که تحصیلات خود را در خانه و زیر نظرپدر و مادر آغاز کرده بود وارد دارالفنون شد و در رشته نظام به تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۰۶ لقب سالار لشکر گرفت و به فرماندهی قشون آذربایجان منصوب شد. دو سال بعد که لقب فرمانفرما را دریافت نمود، والی کرمان و بلووچستان گردید. عبدالحسین فرمانفرما دیگر شخصیت از خاندان فرمانفرما، دایی دکتر محمد مصدق و از خویشاوندان سببی مظفرالدین شاه قاجار است. خاندان فرمانفرماییان ۶۵۰۰ جلد کتاب را به دانشکده ادبیات اهدا کردند.

بازدیدها: 22