loading
مورد وقف: دودانگ مشاع از چهاردانگ مشاع از ششدانگ هریک از پنج مغازه چهار اشکوبه؛ که یک باب آن دودهنه می‌باشد و از دوباب بالاخانه دو اشکوبه واقع در داخل پاساژ و راهرو ورودی پاساژ؛ به استثنای نصف یک چهارم از اعیانی آن؛ به انضمام یک دانگ مشاع از دو دانگ مشاع از آب انبار؛ که در زیر راهرو واقع شده؛ به استثنای نصف یک چهارم از اعیانی آن؛ به مساحت دویست و شش متر مربع به شماره‌های یکصد و نود و هفت تا دویست. شروط واقف: پس از عمران و اجرای مورد وقف، یک دهم منافع حاصل از موقوفه به عنوان حق تولیت به بانو خانم خانمان افتخار الملوک زوجه واقف پرداخت گردد. دوازده هزار ریال ماهی یک هزار ریال به دایی واقف البته تازمان حیاب نامبرده پرداخت گردد. باقی مانده حاصل از بندهای ۱و ۲ فوق تحویل دانشگاه تهران گردد تا به عنوان جایزه و هزینه ازدواج محصلین فارغ التحصیل بی بضاعت دانشگاه تهران به مصرف برسد. روحش شاد، یادش گرامی و نيت خيرش مستدام باد.