loading
حسنعلی غفاری فرزند میرزا ابراهیم خان غفاری در سال ۱۲۶۷ متولد شد. وی برای ادامه تحصیل در رشته حقوق به برلین و وین مهاجرت کرد و بعد از اتمام تحصیلات در سال ۱۲۸۳ وارد وزارت امور خارجه شد و تا پایان کابینه مخبرالسلطنه در منصب کفالت این وززارتخانه باقی ماند. غفاری در سال ۱۳۵۴ در سن ۸۸ سالگی در تهران درگذشت.

بازدیدها: 22