loading
یحیی مهدوی فرزند محمد حسین امین الضرب به سال ۱۲۸۷ در تهران به دنیا آمد. وی تحصیلات خود را در دارالفنون، دارالمعلمین عالی و فرانسه به انجام رساند. ایشان در سال ۱۳۱۹ به تدریس دروس مختلف در گروه فلسفه دانشگاه تهران پرداخت. دکتر یحیی مهدوی در سال ۱۳۷۹ دار فانی را وداع گفت اما یاد و خاطرة ایشان یه همراه دو یادگار ارزشمند از او باقی مانده است: یکی پرورش شاگردانی که امروز خود از استادان بزرگ اند و دیگر کتابخانه شخصی غنی در زمینة فرهنگ و فلسفه که به دانشگاه تهران هدیه شده است.