loading

نیازمندی‌های اداره بهداشت و درمان

اداره کل بهداشت و درمان دانشگاه تهران، عهده دار ارائه خدمات بهداشتی به دانشگاهیان است، به همین منظور تأمین نیازهای این واحد به ارائه خدمات بهتر به خانواده بزرگ دانشگاه کمک می کند.

  1. – خرید دستگاه دیجیتال رادیولوژی دندانپزشکی به مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون ریال