کمک به طرح های در دست اقدام

کمک به طرح های در دست اقدام

خیرین و نیک اندیشان محترم برای پیشبرد طرح های عمرانی دانشگاه تهران می توانند به روشهای زیر برای تأمین بودجه مورد نیاز برای پروژه ها کمک نمایند.

  • پرداخت کل هزینه ها
  • پرداخت بخشی از هزینه ها