اعضای مجمع عمومی

لیست اعضای مجمع عمومی

ردیف نام و نام خانوادگی توضیحات

1

دکتر محمود نیلی احمدآبادی

رییس دانشگاه تهران، عضو هیات امناء

2

دکتر عباس مصلی نژاد

عضو هیات موسس، هیات امناء، هیات مدیره

3

مهندس کاظم قلم چی

عضو هیات موسس، هیات امناء، هیات مدیره

4

دکتر مهدی فضلی

عضو هیات موسس، هیات امناء

5

مهندس سیدعباس موسوی ره پیما

عضو هیات موسس، هیات امناء

6

دکتر محمود کمرهای

عضو هیات موسس، هیات امناء، هیات مدیره

7

دکتر سیدجواد ساداتی نژاد

عضو هیات موسس، هیات امناء، هیات مدیره

8

دکتر محمدحسین امید

عضو هیات موسس، هیات امناء

9

دکتر محمدرضا صادقی مقدم

رییس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه، عضو هیات امناء، هیات مدیره

10

آقای علی روحی

یاریگر بنیاد، عضو هیات امناء، هیات مدیره

11

مهندس ابراهیم جمیلی

یاریگر بنیاد، عضو هیات امناء، هیات مدیره

12

آقای حمیدرضا شاه حسینی

یاریگر بنیاد، عضو هیات امناء

13

دکتر رضا فرجی دانا

عضو هیات امناء

14

مهندس محمدرضا انصاری

یاریگر بنیاد، عضو هیات امناء

15

دکتر شادی جمیلی

یاریگر بنیاد، عضو هیات امناء

16

آقای محمدحسن خداوردی

یاریگر بنیاد، عضو هیات امناء

17

مهندس محمد عطاردیان

یاریگر بنیاد

18

آقای جعفر شریعتی

عضو هیات امناء

19

خانم آزاده جلالیانس

عضو هیات موسس، هیات مدیره

20

دکتر علی اسلامی بیدگلی

عضو هیات موسس

21

مهندس محمود فردقاسمی

عضو هیات موسس

22

دکتر سیدحامد وارث

عضو هیات موسس

23

دکتر ناصر غلامی

عضو هیات موسس

24

دکتر علی ابراهیمی کردلر

بازرس

25

دکتر ساسان مهرانی

بازرس

26

آقای فریدون کارون

رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده دامپزشکی

27

دکتر علی مقاری

رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان پردیس علوم

28

دکتر سیدمحسن حبیبی

رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان پردیس هنرهای زیبا

29

دکتر علی درزی

رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان موسسه دهخدا

30

دکتر سعیدرضا عاملی

رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکده مطالعات جهان

31

دکتر علیرضا محمدرضایی

رئیس هیات مدیره بنیاد حامیان پردیس فارابی