کانون نیکا

کانون نیکا

پس از برگزاری دورۀ دوم گردهمایی دانشجویان بورسیه در سال 1395 تعداد زیادی از دانشجویان بورسیه برای اختصاص بخشی از درآمد آیندۀ خود به دانشگاه تهران بعد از اشتغال، اعلام مشارکت کردند و در خرداد ماه 1396 با اعلام رسمی 120 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران هسته اصلی کانون نیکا تشکیل شد و تاکنون حدود 750 دانشجوی دانشگاه تهران عضو کانون نیکا هستند.

این دانشجویان اعلام آمادگی کرده اند که بخشی از درآمد خود را بعد از فارغ التحصیلی و اشتغال به دانشگاه تهران اختصاص دهند.

مزایای عضویت در کانون نیکا:

  • 1.ارتباط با اعضا و شبکه گسترده کانون نیکا
  • 2.دعوت برای شرکت در گردهمایی سالانه نیکا
  • 3. دعوت برای شرکت در جلسات گفتگو و آشنایی با کارآفرینان خیر دانشگاه تهران
  • 4. ارتباط با بنیاد حامیان دانشگاه تهران
  • 5. استفاده از حمایت های بنیاد حامیان دانشگاه تهران