بورسیه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاهبنیاد حامیان دانشگاه تهران به منظور حمایت از دانشجویان مستعد و برتر دانشگاه تهران، از سال 1395 اقدام به بورسیه تعدادی از دانشجویان غیر ایرانی نموده است.