عضویت در صندوق اندوخته همیاری بنیاد حامیانحساب اندوخته نیکوکاری در ضیافت افطار سال 1395 با هدف کمک به دانشجویان مستعد دانشگاه تهران، پرداخت وام قرض الحسنه به دانشجویان مستعد دانشگاه تهران، کمک به توسعه فعالیت های بنیاد و برآوردن اهداف عام ذکر شده در اساسنامه و موارد پیشنهادی دیگر افتتاح گردید. متقاضیان عضویت در این صندوق می توانند با مراجعه به بخش درخواست همیاری فرم مربوطه را تکمیل نمایند