حمایت از دانشگاه تهران

حمایت از دانشگاه تهران

چرا باید از دانشگاه تهران حمایت کنم؟

زیرا هـر حمایتـی از طرف شما خیّر نیک اندیش، فـارغ از نـوع و مقـدار آن، الهـام بخـش آغـاز فصلـی جدیـد در آفرینـش آینـده روشـن بـرای جوانـان کشـور عزیزمـان خواهـد بـود.


چطور می توانم حامی دانشگاه تهران باشم؟

بورسیه دانشجویان

بورس تحصیلی ماهانه به مبلغ 2 میلیون ریال و به مدت 10ماه درهر سال تحصیلی به دانشجویان در مقاطع مختلف دانشگاه تهران اعطاء میشود. (برای مطالعه بیشتر در مورد انواع بورسیه ها و آئین نامه های مربوط به آنها به این صفحه مراجعه کنید)

نام و نام خانوادگی شما

شماره تلفن شما

پرداخت بورسیه

برای

مبلغ(به ریال)

حساب اندوخته و صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران

صندوقهای سرمایهگذاری نیکوکاری به عنوان یک نهاد مالی جدید، ضمن تجمیع و حفظ اصل سرمایه های خیرین و با سرمایهگذاری آن در بازارهای مالی، منافع حاصله را به مصارف نیکوکارانه مندرج در اساسنامه خود میرساند. از جملــه اقدامــات بنیــاد نیــز جمــع آوری کمــکهــای دوسـتداران دانشـگاه تهـران اسـت، کـه کمـکهـا کمتر از 105000 تومان را در قالـب حسـاب اندوختـه نیکـوکاری و کمکهای بیش از مبلغ مذکور را در صنـدوق سـرمایه گـذاری نیکـوکاری دانشـگاه تهـران جمـع آوری میکند. ضمنا مبالغ تجمیع شده در حساب اندوخته نیز پس از رسیدن به مبلغ 105000 تومان برای خرید سهام به حساب صندوق نیکوکاری واریز می گردد.
(برای مطالعه بیشتر در مورد صندوق نیکوکاری به این صفحه مراجعه کنید)

نام و نام خانوادگی شما

شماره تلفن شما

پرداخت

به حساب صندوق نیکوکاری