لوح یادبود مرحوم استاد حاج محمد کریم فضلی

دریا شود آن رود ...

بنیاد عام المنفعه حامیان د انشگاه تهران طرح لوح یادبود استاد حاج محمدکریم فضلی را به منظور هدیه به روح بلند مرتبه ایشان معرفی می نماید تا اثرات خیر این لوح همچون نام ایشان جاودانه گردد. خیرین نیک اندیش بعد از سفارش لوح به منظور هدیه به روح مرحوم استاد حاج کریم فضلی، لوح یادبود مجازی عرض تسلیت را از سوی بنیاد حامیان دانشگاه تهران دریافت خواهند کرد.


آیتم ها

از طرف

شماره تلفن شما

تعداد لوح

مبلغ(به ریال)

توضیحات (اختیاری)

مبلغ لوح (محاسبه خودکار مبلغ هر لوح: هر لوح معادل 250 هزار تومان است): من هم مشارکت می کنم