همیاری داوطلبانه با بنیاد حامیان دانشگاه تهران در قالب نذر وقت و تخصص نیز قابل انجام است که در این زمینه تعدادی از اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان با بنیاد حامیان همکاری می کنند. در حال حاضر تعداد 34 نفر از اعضای هیئت علمی، 76 نفر از کارکنان و 62 نفر از دانشجویان در زمینه های مرتبط با بنیاد همکاری می نمایند.


مشارکت داوطلبانه


نام
نام خانوادگی
کدملی
تاریخ تولد
تلفن همراه
دانش آموخته سال
مقطع تحصیلی
رشته دانشگاهی
نحوه آشنایی با بنیاد حامیان

سمت

در حال حاضر تمایل دارم :

به صورت نذر وقت با بنیاد حامیان دانشگاه تهران همیاری داشته باشم.
ساعت در هفته در روزهای
شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنجشنبه  جمعه
به صورت مشاوره و کمک فکری با بنیاد حامیان دانشگاه تهران همیاری نمایم
نوع مشاوره :
به صورت نذر تخصص با بنیاد حامیان دانشگاه تهران همیاری نمایم
نوع تخصص :
خیرین مقیم داخل یا خارج از کشور را معرفی نمایم.
نام :
ایمیل :
شماره تلفن :
آدرس :