مرحوم سید علی موسوی بهبهانی

مرحوم سید علی موسوی بهبهانی

سید علی موسوی بهبهانی در آذرماه ۱۳۰۵ در بهبهان متولد شد. وی بعد از اخذ لیسانس در سال ۱۳۲۸ به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستان ها به تدریس پرداخت. دکتر موسوی پس از دفاع از رسالة خود در سال ۱۳۴۷ به طور رسمی عضو هیئت علمی دانشگاه گردید و سرانجام در سال ۱۳۷۹ بازنشسته شد. دکتر سید علی موسوی بهبهانی در سال ۱۳۸۹ به رحمت ایزدی پیوست و مجموعه کتابهای ایشان به کتابخانةدانشکده ادبیات اهدا شده است.