مرحوم حسن فصیحی شیرازی

مرحوم حسن فصیحی شیرازی

حسن فصیحی شیرازی فرزند حاج محمد تقی در شیراز به دنیا آمد. از تاریخ تولد ایشان اطلاع دقیقی در دست نیست. ایشان که همچون پدرشان ذوق شعر داشتند دارای دیوان شعری هستند که به چاپ رسیده است. حسن فصیحی شیرازی ۲۴۲ جلد کتاب را به مؤسسه لغت نامه دهخدا که شامل قسمتی از کتابخانه پدرشان متخلص به شوریده شیرازی است اهدا نموده اند. حسن فصیحی شیرازی در سال ۱۳۸۳ در تهران دار فانی را وداع گفتند.