مرحوم محمد بیگ زاده خلنجانی

مرحوم محمد بیگ زاده خلنجانی

مرحوم محمد بیگ زاده خلنجانی فرزند محمد ابراهیم در سال 1302 در تبریز دیده به جهان گشود. ایشان که بعد از فوت پدر در نوجوانی به تهران مهاجرت نمودند برای گذران زندگی شروع به کار و تلاش نمودند. طبق وصیت ایشان در سال 1375 ماحصل زندگی مرحوم بیگ زاده در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی و قف دانشگاه تهران می شود.