بورسیه

برای مشاهده نتایج بورسیه وارد پروفایل کاربری خود شوید

وارد پروفایل کاربری خود شوید

دستور العمل بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران

شما می توانید شرایط و معیار های گزینش و انتخاب هر قسمت را با کلیک بر عنوان مشاهده نموده و ثبت نام نمایید

نوع بورسیه

  • کمک هزینه تحصیلی ماهانه به مبلغ 2میلیون ریال و به مدت 10ماه

تبصره: برای دریافت بور سیه در سالهای بعد لازم ا ست که هر سال(تا پایان مقطع کار شناسی و کارشناسی ارشد) دانشجویان طی بازه زمانی اعلامی ، نسبت به ارائه درخواست در وبسایت بنیاد حامیان دانشگاه تهران اقدام نمایند و در صورت احراز شرایط و انتخاب از سوی بنیاد، بورسیه فوق برای همان سال برقرار میشود

بورسیه دانشجویان برتر

خیرین بورسیه برتر در سال 97

انواع بورسیه خیر نیک اندیش دانشجوی تعهد شده دانشجوی اجرا شده تعداد ماه های اجراشده مبلغ تعهد شده(تومان) مبلغ اجرا شده(تومان)
1. دانشجویان برتر
(کارشناسی)
بنیاد علمی آموزشی قلم چی 500 500 هشت ماه 1.000.000.000 800.000.000
بنیاد فرهنگی شاه حسینی 110 110 ده ماه 220.000.000 220.000.000
بنیاد نیکوکاری جمیلی 100 100 هفت ماه 200.000.000 140.000.000
بنیاد فرهنگی حاج محمدحسن خداوردی 64 64 ده ماه 128.000.000 128.000.000
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور(آقای دکتر حافظی) 25 25 ده ماه 50.000.000 50.000.000
انتشارات مبتکران 50 50 هشت ماه 100.000.000 80.000.000
گروه صنعتی فومن شیمی 50 - - 100.000.000 -
گروه صنعتی گلرنگ 40 40 پنج ماه 80.000.000 40.000.000
جمع 939 889 - 1.878.000.000 1.458.000.000
2. دانشجویان برتر
(کارشناسی ارشد)
خیر نیک اندیش دانشجوی تعهد شده دانشجوی اجرا شده تعداد ماه های اجراشده مبلغ تعهد شده(تومان) مبلغ اجرا شده(تومان)
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 100 100 ده ماه 200.000.000 200.000.000
3. دانشجویان برتر
(دکتری)
خیر نیک اندیش دانشجوی تعهد شده دانشجوی اجرا شده تعداد ماه های اجراشده مبلغ تعهد شده(تومان) مبلغ اجرا شده(تومان)
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد 150 150 ده ماه 150.000.000 150.000.000
4. دانشجویان برتر
(نابینا)
خیر نیک اندیش دانشجوی تعهد شده دانشجوی اجرا شده تعداد ماه های اجراشده مبلغ تعهد شده(تومان) مبلغ اجرا شده(تومان)
بنیاد علمی آموزشی قلم چی 20 20 هشت ماه 40.000.000 32.000.000
5. حمایت از ایده های کارآفرینانه
(ثروت آفرینی)
خیر نیک اندیش دانشجوی تعهد شده دانشجوی اجرا شده تعداد ماه های اجراشده مبلغ تعهد شده(تومان) مبلغ اجرا شده(تومان)
بنیاد نیکوکاری جمیلی 100 - ده ماه 200.000.000 200.000.000
6. دانشجویان برتر
(بین الملل)
خیر نیک اندیش دانشجوی تعهد شده دانشجوی اجرا شده تعداد ماه های اجراشده مبلغ تعهد شده(تومان) مبلغ اجرا شده(تومان)
گروه صنعتی گلرنگ 60 60 پنج ماه 120.000.000 60.000.000

خیرین بورسیه متقاضی در سال 97

حمایت از دانشجویان متقاضی
سال 1397
ردیف خیر نیک اندیش تعداد دانشجوی تعهد داده شده تعداد دانشجوی اجرا شده تعداد ماه های اجراشده مبلغ تعهد داده شده(تومان) مبلغ اجرا شده شده( تومان)
1 بانک ملت 100 100 پنج ماه 200.000.000 100.000.000
2 جناب آقای دکتر رضا گل نراقی 10 10 ده ماه 20.000.000 20.000.000
3 جناب آقای عباس شهرابی فراهانی 10 - - 20.000.000 -
4 جناب آقای دکتر حسین خوش کیش 10 - - 20.000.000 -
5 جناب آقای جعفر شریعتی 10 10 ده ماه 20.000.000 20.000.000
6 جناب آقای دکتر بهروز گتمیری 10 - - 20.000.000 -
7 مرحوم عبدالرحیم جعفری - جناب آقای محمدرضا جعفری 10 10 هشت ماه 20.000.000 16.000.000
8 جناب آقای مهندس محمدنبی گوهرگانی 10 10 پنج ماه 20.000.000 10.000.000
9 جناب آقای دکتر علی محقر 6 - - 12.000.000 -
10 جناب آقای منوچهر کمالی 5 5 ده ماه 10.000.000 10.000.000
11 سرکار خانم فریده وفاییان 5 - - 10.000.000 -
12 سرکارخانم فرحناز عطوفی 5 5 ده ماه 10.000.000 10.000.000
13 جناب آقای کریم فرزانه 5 5 ده ماه 10.000.000 10.000.000
14 سرکارخانم دکترخاک نگار مقدم 5 - - 10.000.000 -
15 جناب آقای مازیار شیروانی مقدم 5 - - 10.000.000 -
16 سرکارخانم پریچهر حجازی شاهسوند 3 - - 6.000.0000 -
17 جناب آقای دکتر ساسان مهرانی 2 - - 4.000.000 -
18 سرکار خانم دکترمریم بیاد 2 2 ده ماه 4.000.000 4.000.000
19 جناب آقای محمدرضا بیاد 2 2 ده ماه 4.000.000 4.000.000
20 سرکارخانم فهیمه هشترودی 2 2 ده ماه 4.000.000 4.000.000
21 جناب آقای محمدرضا موتمن صالحی 2 2 ده ماه 4.000.000 4.000.000
22 جناب آقای مهندس علی رضوانی 2 2 ده ماه 4.000.000 4.000.000
23 جناب آقای دکتر مجتبی رحمان دوست 2 2 پنج ماه 4.000.000 2.000.000
24 سرکار خانم ناهید مظفری 2 2 هفت ماه 4.000.000 2.800.000
25 سرکار خانم فرشته علی بخشی 1 1 ده ماه 2.000.000 2.000.000
26 سرکارخانم فریده میرزانلو 3 3 ده ماه 6.000.000 6.000.000
27 سرکار خانم دکتر نرگس ایمانی پور 1 1 شش ماه 2.000.000 1.200.000
28 شرکت فرنان پخت 1 1 ده ماه 2.000.000 2.000.000
29 جناب آقای آرین کیماسی 1 1 ده ماه 2.000.000 2.000.000
30 جناب آقای رادین کیماسی 1 1 ده ماه 2.000.000 2.000.000
31 سرکارخانم نسرین اسعدیان 1 1 ده ماه 2.000.000 2.000.000
32 جناب آقای قاسم دریاباری 1 1 ده ماه 2.000.000 2.000.000
33 جناب آقای محمد نصیری 1 1 سه ماه 2.000.000 600000
34 سرکار خانم پوراندخت برومند 1 1 سه ماه 2.000.000 600000

جمع 237 181 - 474.000.000 241.200.000

خیرین حوزه بورسیه برتر به تفکیک سال

تعهد و پرداخت کامل شده تعهد شده اجرا شده
ردیف حامی عنوان بورسیه سال94 سال95 سال96 سال97 سال97
1 جناب آقای مهندس کاظم قلم چی بنیاد علمی آموزشی قلم چی 500 500 500 500 500
20 نابینا 20
2 جناب آقای مهندس ابراهیم جمیلی بنیاد نیکو کاری جمیلی - 200 200 100 100
100 حمایت ازایده های کارآفرینانه 100
3 جناب آقای دکتر عباس مصلی نژاد بنیاد فرهنگی مصلی نژاد - 150 150 150(کمک به موسسه بیوشیمی - بیوفیزیک) 150
100 کارشناسی ارشد 100
4 جناب آقای حمیدرضا شاه حسینی بنیاد فرهنگی شاه حسینی - 110 110 110 110
5 جناب آقای دکترمحمدرضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور - 50 50 25 25
6 جناب آقای دکترمهدی فضلی گروه صنعتی گلرنگ - - 29 ایرانی 40 ایرانی 40
43 بین الملل 60 بین الملل 60
7 جناب آقای مهندس محمدرضا انصاری شرکت کیسون - 100 - - -
8 جناب آقای حاج حسین حیدری آقای حاج حسین حیدری - 50 - - -
9 جناب آقای حاج محمدحسن خداوردی بنیاد فرهنگی حاج محمد حسن خداوردی - 64 64 64 64
10 جناب آقای مهندس عباس موسوی ره پیما گروه صنعتی فومن شیمی - - 29 50
11 جناب آقای مهندس یحیی دهقانی انتشارات مبتکران - - - 50 50

خیرین حوزه بورسیه متقاضی به تفکیک سال

    تعهد و پرداخت شده تعهد شده اجرا شده
ردیف حامی عنوان بورسیه سال 96 سال 97 سال 97
1 بانک ملت بانک ملت 100 100 100
2 جناب آقای مهندس امید جعفری   20 - -
3 جناب آقای محمدرضا جعفری مرحوم عبدالرحیم جعفری (موسس (انتشارات امیرکبیر 10 10 10
4 جناب آقای دکتر مهرداد عالی پور   10 - -
5 سرکارخانم دکتر بیتا جمشیدی کیا   10 - -
6 جناب آقای جعفر شریعتی   10 10  
7 جناب آقای دکترحسین خوش کیش   10 10  
8 جناب آقای دکترعلی محقر   6 6  
9 جناب آقای منوچهر کمالی   5 5 5
10 سرکارخانم فرحناز عطوفی   5 5  
11 سرکار خانم فریده وفاییان   5 5  
12 جناب آقای دکتر رضا رستمی   5 - -
13 جناب آقای علی گلدانساز   3 - -
14 جناب آقای مهندس نیما تقوایی   1 - -
15 جناب آقای دکتر ساسان مهرانی   2 2  
16 جناب آقای محمدرضا موتمن صالحی   2 2 2
17 جناب آقای محمدرضا بیاد   2 2 2
18 جناب آقای دکتر محمدرضا حاتمی شرکت کی کی توسعه تجارت 2 - -
19 سرکار خانم دکتر مریم بیاد   2 2 2
20 سرکار خانم عشرت رجبلی   1 - -
21 سرکارخانم فریده میرزانلو   1 1 1
22 سرکار خانم دکتر آزاده جلالیانس   1 - -
23 سرکار خانم فرشته علی بخشی   1 1 1
24 جناب آقای دکتر رضا گل نراقی   - 10 10
25 جناب آقای عباس شهرابی فراهانی   - 10  
26 جناب آقای دکتر بهروز گتمیری   - 10  
27 سرکارخانم دکترخاک نگار مقدم   - 5  
28 سرکارخانم فهیمه هشترودی   - 2 2
29 سرکار خانم دکتر نرگس ایمانی پور   - 1 1
30 جناب آقای رضا اشعرین شرکت فرنان پخت - 1