پویش دکتر حافظی

پویش بورسیه دکتر محمدرضا حافظی

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

دکتر محمدرضا حافظی بزرگمرد عرصه نیکوکاری ایران و خیر نیک اندیش دانشگاه تهران است، که کارهای نیک ایشان در حوزه مدرسه سازی و علم و فناوری برای همیشه در یادها خواهد ماند.
ایشان در سال های اخیر در دانشگاه تهران علاوه بر کمک به ساخت دانشکده کارآفرینی و کمک به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران 125 نفر از دانشجویان برتر دانشگاه تهران را نیز بورسیه کرده اند.
برای ادامه راه ایشان و ماندگار شدن عنوان بورسیه دکتر حافظی در دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان پیشگام شدند و پویشی با نام "پویش بورسیه دکتر حافظی" راه اندازی کردند. تا با حمایت دانشجویان، فارغ التحصیلان، خیرین نیک اندیش و دوستداران دانشگاه تهران، 20 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران با نام بزرگ آقای حافظی بورسیه شوند.
مبلغ مورد نیاز برای تأمین هزینه بورسیه 20 دانشجو، 40 میلیون تومان است.

شما نیز می توانید در حفظ یاد دکتر محمدرضا حافظی خیر جاودان دانشگاه تهران سهیم باشید: