گزارش عملکرد

4226 نفر

بورسیه دانشجویان برتر

مبلغ : 8002000000 تومان

388 نفر

حمایت از دانشجویان متقاضی

مبلغ :766000000 تومان

بیش از 10 ساختمان و پروژه تجهیزاتی

مبلغ : 61325000000 تومان

تعداد مشارکت:608 نفر

اندوخته و صندوق نیکوکاری

1896038500 تومان

نشریات

ویژه نامه ها و بروشور ها

گزارش تصویری از بنیاد